Nehoda s trvalými následky: Máte nárok na víc, než vám nabídnou pojišťovny

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, ze které si odnášíte následky v podobě úrazu, máte nárok na odškodnění. A není to jenom bolestné. Mezi nároky, které v takovém případě můžete uplatnit, patří například nárok na ušlý příjem, odškodnění za psychickou újmu, kompenzace za ztížení společenského postavení (trvalé následky), náklady spojené s léčením nebo s péčí o poškozeného a samozřejmě i náhrada škody na majetku. 

Kvůli prodělaném šoku z nehody, samotným zdravotním následkům a dramatickým změnám v životě už oběti často nemají dost sil na domáhání se svých práv. Zvlášť, když stojí proti silnému hráči – pojišťovnám. Ty si toho jsou dobře vědomy a na plněních se pochopitelně snaží co nejvíce ušetřit. 

Právě adekvátní finanční kompenzace přitom může být klíčem k tomu, aby si poškození mohli navzdory svým zraněním zajistit co nejvyšší kvalitu života. Může jít o nákup nákladných kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy bydlení nebo o překlenutí období, kdy musí poškozený změnit práci, jelikož mu zdravotní indispozice neumožní tu dosavadní nadále vykonávat. V součtu mohou takové náklady jít do vyšších milionů. 

Dobrou zprávou ale je, že totéž platí i pro pojistná plnění. Jen je nezbytné připomenout pojišťovnám práva jejich klientů. Na co tedy máte jako oběť dopravní nehody, nebo její zastupující, nárok?

Trvalé následky po autonehodě a bolestné. Jak získat odškodnění 

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky úrazu se uplatňují v momentě, kdy se zranění považuje za ustálené – to zpravidla bývá jeden rok. Při úrazech devastačních, tedy při amputaci nebo ochrnutí, je možné tyto nároky uplatňovat okamžitě. 

Trvalé následky nehod často znamenají omezení pro další život. Nemusí jít jen o omezení související se zaměstnáním, ale dotyčný může být limitovaný například ve sportovním, kulturním nebo politickém uplatnění. Konkrétní částka se v tomto případě vyměřuje procenty, která reprezentují míru ztráty životních příležitostí, a to v celkem devíti různých oblastech zapojení do společnosti. Maximální částka je stanovena jako 400 průměrných měsíčních platů, tedy přes 33 let. V roce 2018 tato částka činila 11 801 600 Kč.

Při autonehodách vzniká nárok i na odškodnění bolestného neboli vytrpěné bolesti. To se týká nejenom fyzického strádání, léčby a případných trvalých následků, ale do určité míry také psychického dopadu. Občanský zákoník v tomto smyslu hovoří o odškodnění bolesti peněžitou náhradou plně vyvažující vytrpěnou bolest. 

Jak asi tušíte, není úplně snadné závažnost takových následků objektivně určit. 

Na ohodnocení míry bolestného a dopadů trvalých následků se nabízí použít klasický způsob bodového hodnocení podle předem stanovené tabulky. Takové hodnocení ale rozhodně není spravedlivé. Na každého člověka může mít stejné omezení, ať už fyzické nebo psychické, naprosto jiný vliv. Někoho vyřadí z většiny jeho aktivit, zatímco u jiného nebude mít na změnu životního stylu zásadní dopad. 

Tuto neshodu se v případě dopravních nehod snaží měnit občanský zákoník, který říká, že odškodnění má být podle zásad slušnosti. Bližší návod k této slušnosti ale neudává. Proto Nejvyšší soud ČR vytvořil pomůcku, která by měla při stanovování výše odškodnění pomoci. Jedná se o metodiku, která je postavená na základě Mezinárodní klasifikace funkčních schopností. Vyčíslení je zde závislé na zhruba padesáti hodnocených doménách, kterými jsou např. chůze po rovině, sportování, učení, čtení, psaní, domácí práce apod.

Takové hodnocení může provést pouze soudní znalec, který musí poškozeného vyšetřit a nejlépe ho vidět v jeho domácím prostředí. Jak to ale udělá pojišťovna? S formulářem o hodnocení trvalých následků vás pošle k lékaři, který ho vyplní podle konzervativní tabulky bodového systému, jak je zvyklý.  Pokud tedy necháte vyčíslení škody na pojišťovně, nepošle k vám znalce, který vaše omezení ohodnotí správně, ale spočítá vám body z lékařských zpráv. A to může být pro poškozeného někdy skutečně nevýhodné. 

Rok

Hodnota bodu

2017

275,89 Kč

2018

295,04 Kč

2019

318,85 Kč

2020

341,25 Kč

2021

356,11 Kč

 

Při žádosti o odškodnění trvalých následků je více než důležité podložit všechna omezení znaleckým posudkem. Špatně vyčíslené trvalé následky mohou znamenat rozdíl v plnění pojišťovny, a to až v řádech statisíců i milionů korun. 

Úhrada nákladů na léčení

Pojistné plnění může pokrýt také řadu výdajů spjatých s nutnou léčbou. Jde například o rehabilitace, lázně, kompenzační a rehabilitační pomůcky, léky nebo různé další procedury. 

Součástí tohoto nároku může být také cestovné, a to nejen pro samotného poškozeného a jeho cesty nutné k léčbě, ale také pro osobu, která dotyčného na léčbu doprovází. A je-li nutná přítomnost poškozeného v léčebném zařízení, náhrady mohou pokrývat také cesty osoby blízké, která jej navštěvuje.

Úhrada ošetřovného – náklady na péči o poškozeného

Nutná rekonvalescence po autonehodě pro poškozeného znamená omezení v zajišťování základních potřeb, ale i v péči o domácnost. Tato činnost obvykle spadá na blízké členy rodiny, případně na sociální pracovníky. V obou případech je zde nárok na úhradu této práce a času s ní stráveném. 

Pokud si asistující osobu hradí přímo poškození, putují náhrady k nim. Alternativně mohou být vypláceny osobě blízké, která z nich následně hradí asistenci, nebo pomoc poškozenému přímo zajišťuje. Výše kompenzace v takovém případě bývá poměřována právě s běžnými náklady na ošetřovatelskou osobu v dané lokalitě.

Odškodnění psychické újmy

Toto odškodnění se týká blízkých oběti autonehody, kteří v důsledku vážného zranění člena/ů rodiny utrpěli psychickou újmu. V praxi to může být například odškodnění dcery, která se musí vyrovnávat s těžkým zraněním své matky, nebo odškodnění rodičů za zranění dítěte. 

I tady jde o velmi individuální vyhodnocení. Na rozdíl od fyzické újmy není ta psychická jasně viditelná, byť vás např. posttraumatická stresová porucha vyřadí z běžného života citelněji, nebo i na delší dobu než zlomená noha. 

V ohodnocení hloubky psychické újmy se bere v potaz intenzita vztahu poškozených z hlediska citových i finančních vazeb, detaily jejich soužití nebo vzájemně tráveného času. V případě, kdy se členové rodiny musí vyrovnávat s trvalými následky příbuzného, který zůstane doživotně upoutaný na lůžko, se toto odškodnění může vyrovnat výši odškodnění za smrt. 

Uplatnění škody na vozidle a škody na věcech

V rámci majetkové škody vzniká nárok na náhradu škody zničeného vozidla, ale i věcí, které v něm při nehodě byly – počítač, oblečení, hodinky, mobilní telefon atd. 

V rámci domáhání se náhrady škody se poškozený nemusí omezovat pouze na uhrazení nákladů na opravu. Nárok má i na kompenzaci za pokles hodnoty vozu v důsledku havárie. Pokud bude dopravní prostředek neopravitelný, poškozený má nárok na částku, která odpovídá rozdílu mezi cenou před nehodou a cenou vraku. Vrak pojišťovna obvykle navrhne poškozenému prodat v aukci. 

Pokud byl při nehodě zraněn domácí mazlíček, kterého poškozený v autě převážel, vzniká nárok na odškodnění související s jeho léčbou. 

Úhrada ztráty výdělku při pracovní neschopnosti způsobené dopravní nehodou

V této kompenzaci jde o pokrytí rozdílu mezi nemocenskou a výdělkem poškozeného, který z důvodu následků nehody nemůže pracovat. Jeho výše se počítá z posledního čtvrtletí, nebo z kalendářního roku před nehodou. Jestliže dotyčný po skončení nemocenské nemůže vykonávat svou předešlou práci, může mu být kompenzace za ztrátu výdělku vyplácena i po doléčení. 

Náhrada další nemajetkové újmy

dalších náhrad stojí za zmínku tzv. nemajetková újma, která poškozenému vynahrazuje nemožnost zúčastnit se pro něj významných událostí, například Vánoc v rodinném kruhu, pracovní nebo studijní stáže. 

Nejvyšší soud v roce 2018 vyložil, že k posouzení existence a rozsahu další nemajetkové újmy dle ust. § 2958 o. z. není zpravidla (na rozdíl od posouzení bolesti) potřeba znalecký posudek ani odborné vyjádření z oboru zdravotnictví.

Odborná pomoc s nároky se vám vyplatí

Náhrad, kterých si poškození z dopravních nehod mohou nárokovat, je celá řada, a proto se může významně lišit také jejich výše. Přimět pojišťovnu k co nejvyššímu plnění ovšem vyžaduje důkladnou znalost problematiky a legislativní stránky, která navíc často umožňuje hned několik výkladů. 

Nenechte se pojišťovnami uchlácholit a nepřijímejte pouze náhrady, které se jim hodí. Jsemposkozeny.cz se stará o to, aby se při vyměřování kompenzace hrálo podle pravidel, která jsou nejvíce fér právě k poškozeným. Každý, kdo prožije takto závažnou životní událost, si zaslouží, aby jeho možnosti po zotavení byly co nejširší.

Pro dosažení maximálního nároku na odškodnění je proto nasnadě spolupracovat se specializovanými právníky, kteří vám nejen poradí, ale v nároku na pojišťovnu vás také rádi zastoupí. V samotném řízení bude mít odpovědná pojišťovna také k dispozici právníky, proto byste i vy měli mít nabito stejným kalibrem. Jde o váš budoucí život a život vašich blízkých. 

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *